PEYZAJ NEDİR?

PEYZAJ NEDİR?

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ndeki tanıma göre Peyzaj; özellikleri insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi veya eylemi sonucunda insanlar tarafından algılandığı şekliyle oluşan bir alandır.
Peyzaj Mimarlığı Nedir?
ASLA (Amerikan Peyzaj Mimarları Topluluğu)’ nın tanımına göre Peyzaj Mimarlığı; doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini arttırma yönünde) yer yüzeyinde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Bu tanım uyarınca Peyzaj Mimarlığı, insan ve fiziksel çevresini, doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde uzlaştırmaktır. Peyzaj, kendisini oluşturan elemanların durumuna göre, doğal ve kültürel peyzaj şeklinde iki alt gruba ayrılmaktadır.
1.Doğal Peyzaj
İnsan etkisiyle çok az değiştirilen ya da hiç değiştirilemeyen ve kendi doğal süreçlerini koruyabilen alanlardadır. Topografya, toprak özellikleri, jeolojik, jeomorfolojik yapı, su varlıkları, doğal bitki ve hayvan varlığı ve iklimsel etkenler, doğal peyzajı oluşturan ana bileşkenlerdir.
2.Kültürel Peyzaj
Yeryüzünde yaşanan kültürel evrimin bir sonucudur ve tıpkı, doğal peyzaj gibi, anlaşılması ve izlenmesi zor bir alt sistemdir. Bu sistemi oluşturan bileşenler, tarihî arkeolojik değerler, nüfus ve ekonomik yapı, inanç, gelenek ve görenekler ile altyapıya ilişkin özellikler şeklinde sıralanmaktadır.